Mezőföldi Önkéntes Pont, Besnyő A honlap akadálymentes változata
Facebook
Elérhetőség, nyitva tartás

Az önkéntesség jogi helyzete, nyilvántartás

» Közzétette: Önkéntes Pont ¦ 2012. október 1. 18:11 CEST

Magyarországon 2005 óta létezik törvényi szabályozás az önkéntességre vonatkozóan. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény jogi értelemben vett státuszt ad az önkénteseknek, eddig nem szabályozott kérdéseket tisztázott (pl. az önkéntesek részére nyújtott költségtérítések adó- és járulékmentessége) valamint a törvény létrejöttével társadalmi párbeszéd indult az önkéntességről, mely során széles körben vált ismertté az önkéntes tevékenysége haszna mind egyéni, mind társadalmi szinten.

A törvény hatályos szövege ¦ Az Önkéntes Központ Alapítvány által készített törvényi magyarázat

A törvény egyértelműen definiálja, hogy KI, HOL, MILYEN területen és MENNYI időre lehet önkéntes.

Ki lehet a Köt. alapján önkéntes?

4. § (1) Önkéntes az lehet, aki tizedik életévét betöltötte.

(2) Az önkéntes elláthat minden olyan tevékenységet,

a) amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek, valamint

b) amelynek ellátását törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: jogszabály) nem köti meghatározott jogviszonyhoz, illetve amelynek önkéntessel történő ellátását jogszabály nem zárja ki.

(3) Aki a fogadó szervezettel fennálló más jogviszony keretében ellenszolgáltatás fejében munkát végez, a munkakörébe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem végezheti.

(4) Aki a fogadó szervezetnél jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapuló tevékenységet végez, az e körbe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem végezheti.

(5) A tanuló nem létesíthet önkéntes jogviszonyt azzal a közoktatási intézménnyel, amellyel tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll. Ez a korlátozás nem vonatkozik a közoktatási intézmény által szervezett és a tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggő kötelezettséget nem érintő táboroztatási tevékenységre és egyéb közösségi programokra.

Milyen tevékenységeket és mennyi időre láthat el egy önkéntes?

5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,

b) tanítási időben a heti hat órát és

ba) tanítási napon a napi két órát,

bb) tanítási napon kívül a napi három órát.

(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

Fogadó szervezetek regisztrációja

Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekű önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által vezetett nyilvántartásba.

Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?
A Minisztérium a nyilvántartásba vételi eljárást, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [továbbiakban Ket.] 12. § alapján végzi, mely szerint közigazgatási hatósági ügynek minősül minden olyan ügy, amelyben a hatóság hatósági nyilvántartást vezet. A Ket. 86. §-a alapján a Minisztérium a jogszabályban – ebben az esetben a Köt.-ben – meghatározott adatokat nyilvántartja.
A nyilvántartásba történő bejelentkezéshez a szervezeteknek a Köt. mellékletében található „Bejelentési lapot” kell kitölteniük, és csatolniuk kell a törvény 11. §-ában meghatározott – a fogadó szervezet típusától függően különböző – mellékleteket.
A már nyilvántartásba vett szervezeteknek, a „Bejelentési lapon” feltüntetett adatokban bekövetkezô változásokat is jelezniük kell a Minisztérium felé. Ebben az esetben ismét ki kell tölteni a „Bejelentési lapot”, és csatolni kell a szükséges mellékleteket is. A törvény azonban annyi engedményt tesz, hogy a közhasznú szervezeteknek adatváltozás esetén a létesítő okirat (alapító okirat, alapszabály) másolatát csak akkor kell mellékelniük, ha a szervezet abban megjelölt célja vagy tevékenységi köre is megváltozott.

Mikor kell bejelentkezni a nyilvántartásba?
A Köt. alapján a szervezeteknek az önkéntesek foglalkoztatásának megkezdése előtt be kell jelentkezniük a nyilvántartásba. Ez azt jelenti, hogy amint egy szervezet működése során felmerül az önkéntesek fogadásának igénye, és tisztázódnak az általuk ellátandó feladatkörök, a bejelentést meg kell tenni a Minisztérium felé. Ezt az év során bármikor megteheti, a bejelentkezés nincsen határidőkhöz kötve. Előállhat azonban olyan helyzet (pl. árvíz esetén), amikor nincs lehetőség az önkéntesek előzetes
bejelentésére, ilyenkor a törvény tizenöt napos haladékot enged a bejelentkezésre.

Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésekor nem kell valamennyi önkéntest egyenként bejelenteni, csak magát a tevékenységet és az ellenőrzéshez szükséges legfontosabb adatokat. Az önkéntesek adatai így nem kerülnek be a központi
nyilvántartásba, az ő személyük csak az őket foglalkoztató szervezet számára ismert. Az önkénteseket foglalkoztató szervezet csak egy alkalommal köteles a Minisztérium nyilvántartásába bejelenteni az önkéntesek foglalkoztatását. Ezt követően csak a
bejelentési lapon feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokat kell bejelenteni.

A bejelentkezés NEM KÖTELEZŐ! Egy lehetőség, ha a szervezet úgy dönt, hogy a Köt. hatálya alatt kíván önkénteseket foglalkoztatni.

Önkéntest fogadó szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Projektzáró konferencia...

2013. október 29-én, kedden a besnyői Faluház adott helyet a ...

Önkéntesség vidéken...

A Mezőföldi Önkéntes Pont tevékenységét a Sziront’Art Közhasznú Egyesület szakmai ...

Önkéntesség álláskeresőkn...

Az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására (FHT) való jogosultság megszerzéséhez ...

Új tanév, új kihívások!...

Fontos információ az érettségizők számára: 2016. január 1-je után csak ...

Nyáron is lehetsz önkéntes!...

Mi az önkéntesség? Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, ...